Så jobbar vi

Utgångspunkten för våra faktakollar är ett påstående som gjorts offentligt, antingen i dokument, en publikation eller i öppna forum – hit räknas även sociala medier. Valet av vilka påståenden som blir faktakollade följer normala nyhetskriterier.

 • Påståendet ska vara baserat på eftersökningsbar information.
 • Påståendet ska inte vara normativt, som till exempel ”Partiets politik gör samhället sämre”.
 • Påståendet ska inte vara en spådom om framtiden.
 • Påståendet bör ha en viss spridning och tas upp i samhällsdebatten.
 • Påståendet bör vara kontroversiellt, i meningen att någon undrar över sanningshalten i det som sägs.
 • Påståendet bör vara relevant, det vill säga att det gör skillnad om det är sant eller falskt.
 • Påståendet ska först och främst ha betydelse för svenska förhållanden.
 • Påståendet bör ha betydelse eller vara intressant för många.

När ett påstående väljs ut för faktakoll kontaktar vi tidigt avsändaren för att verifiera påståendet, kontexten runt det, och efterfråga vilket faktaunderlag och eventuell dokumentation som ligger till grund för påståendet. Våra faktakollare kommer därefter att använda öppna journalistiska metoder för att undersöka faktaunderlaget till påståendet.

Om avsändaren är okänd eller inte kan hittas, tar vi utgångspunkt i det som är känt runt påståendets ursprung och kontext. Sättet på vilket detta görs redovisas i varje faktakoll så att läsarna själva kan följa processen och se hur vi kom fram till vår slutsats.

Till slut görs en värdering om påståendet är:

 • faktiskt. helt sant
 • faktiskt. delvis sant
 • faktiskt. oklart
 • faktiskt. mestadels fel
 • faktiskt. helt fel

Färdiga faktakollar publiceras oavsett betygsvärdering. Även påståenden som värderas som ”Faktiskt helt sant” publiceras.

I alla faktakollar som inte värderas som ”Faktiskt helt sant” ges avsändaren av påståendet, om de kan nås, en möjlighet att kommentera vår värdering. Alla våra faktakollar baseras på information och fakta som var tillgängliga vid tidpunkten för faktakollen. Då det begås fel från vår sida publiceras rättelser öppet och tydligt.

Hur vi graderar sanningshalten i ett påstående:

Faktiskt helt sant
Faktan i påståendet är korrekt och entydig, och framförs i ett rättvisande och korrekt sammanhang.

Faktiskt delvis sant
Påståendet grundar sig i fakta som i sig är korrekt men ger i sin kontext inte en rättvis bild av det som påstås. Påståendet är del av ett selektivt budskap, där det finns fakta som delvis talar emot påståendet och som breddar bilden, men en övervägande del av faktan är korrekt.

Faktiskt oklart
Det går inte att få ett entydigt svar på frågan om påståendet är sant. Antingen för att det inte finns några trovärdiga eller allmänt tillgängliga källor för påståendet, eller för att de källor som finns inte ger en tydlig slutsats.

Faktiskt mestadels fel
Påståendet är till stor del felaktigt eller missvisande, och fakta som tydligt talar mot påståendet har utelämnats. Fakta används i ett felaktigt sammanhang även om de till viss del är korrekta. Det finns källor som tydligt talar emot påståendet och dessa är fler och/eller mer trovärdiga än de som talar för.

Faktiskt helt fel *
Påståendet stämmer inte alls eller är helt påhittat.

IFCN:s regler

Det internationella faktakollnätverket (IFCN) vid Poynter-institutet har som uppdrag att främja expertis inom faktakollsarbete. Utgångspunkten är att opartisk och transparent faktakoll kan vara ett kraftfullt verktyg i ansvarsutkrävande journalistik. Motsatt kan ogrundad eller partisk faktaanvändning öka misstron mot medier och experter och förgifta det offentliga samtalet. Faktakollsreglerna är ett stöd för organisationer som regelbundet publicerar opartiska granskningar om sanningshalten i påståenden från offentliga personer, stora institutioner och andra väl spridda påståenden av samhällsintresse. Reglerna är ett resultat av samtal mellan faktakollare från hela världen och bygger på de samlade principer som samvetsgranna utövare strävar efter att uppfylla i sitt arbete.

1. En förpliktelse till neutralitet och rättvisa

Vi faktakollar påståenden utifrån samma standardmetodik varje gång. Vi koncentrerar inte våra faktakollar på bara en part. Vi följer samma process för varje faktakoll och låter fakta leda till slutsatsen. Vi varken förespråkar eller tar ställning till sakfrågorna vi faktakollar.

2. En förpliktelse till öppenhet kring källor

Vi vill att våra läsare själva ska kunna följa och verifiera hur vi landar i våra resultat. Vi redovisar alla källor i tillräcklig detalj så att läsaren kan återskapa vårt arbete, förutom i fall där en källas personliga säkerhet kan vara hotad. I sådana fall ska vi redovisa så mycket detaljer som möjligt.

3. En förpliktelse till öppenhet om finansiering och organisation

Vi är transparenta kring vår finansiering och finansieringskällor. Om vi tar emot medel från andra organisationer, försäkrar vi oss om att dessa inte har något inflytande över våra slutsatser i faktakollarna. Vi uppger yrkesbakgrunden till alla nyckelpersoner i vår organisation och förklarar företagsstrukturen och företagets juridiska status. Vi ser till att det finns tydliga kommunikationskanaler mellan oss och våra läsare.

4. Ett löfte om transparens av metod.

Vi förklarar metoderna vi använder för att välja, undersöka, skriva, redigera, publicera och korrigera våra faktakollar. Vi uppmuntrar läsarna att skicka påståenden vi bör faktakolla, och är öppna om varför och hur vi faktakollar.

5. Ett löfte om öppna och ärliga rättelser.

Vi har en öppen policy för rättelser och vi följer den slaviskt. Vi har tydliga rättelser och publicerar dem öppet i linje med vår rättelsepolicy, för att i största möjliga grad försäkra att läsarna ser den korrigerade versionen.

 

* I en tidigare version av sajten formulerades kriteriet för betyget Faktiskt. helt fel enligt följande: ”Ingenting i påståendet är sant, det är helt påhittat”.
Denna formulering är uppdaterad med anledning av att den kan vara missvisande och antyder att det finns uppsåt.
Den nya formuleringen: ”Påståendet stämmer inte alls eller är helt påhittat” infördes den 25 juni efter ett gemensamt beslut av samtliga deltagande mediehus.

Dela sidan

Följ faktiskt på Instagram

Ett samarbete mellan
SVT, SR, SvD, DN och KIT