Så jobbar vi

Utgångspunkten för våra faktakollar är ett påstående som gjorts offentligt, antingen i dokument, en publikation eller i öppna forum – hit räknas även sociala medier. Valet av vilka påståenden som blir faktakollade följer normala nyhetskriterier.

 • Påståendet ska vara baserat på eftersökningsbar information.
 • Påståendet ska inte vara normativt, som till exempel ”Partiets politik gör samhället sämre”.
 • Påståendet ska inte vara en spådom om framtiden.
 • Påståendet bör ha en viss spridning och tas upp i samhällsdebatten.
 • Påståendet bör vara kontroversiellt, i meningen att någon undrar över sanningshalten i det som sägs.
 • Påståendet bör vara relevant, det vill säga att det gör skillnad om det är sant eller falskt.
 • Påståendet ska först och främst ha betydelse för svenska förhållanden.
 • Påståendet bör ha betydelse eller vara intressant för många.

När ett påstående väljs ut för faktakoll kontaktar vi tidigt avsändaren för att verifiera påståendet, kontexten runt det, och efterfråga vilket faktaunderlag och eventuell dokumentation som ligger till grund för påståendet. Våra faktakollare kommer därefter att använda öppna journalistiska metoder för att undersöka faktaunderlaget till påståendet.

Om avsändaren är okänd eller inte kan hittas, tar vi utgångspunkt i det som är känt runt påståendets ursprung och kontext. Sättet på vilket detta görs redovisas i varje faktakoll så att läsarna själva kan följa processen och se hur vi kom fram till vår slutsats.

Faktakollsarbetet innehåller följande steg:

1. Påståendet/citatet/bilden/videon/hemsidan som ska granskas återges ordagrant. Forumet där det framfördes samt tidpunkt återges.

2. Personen eller organisationen bakom påståendet kontaktas för att få återge sina öppna källor.

3. Källan/orna undersök. Stödjer de påståendet eller bilden etc? En värdering av källornas trovärdighet genomförs.

4. Officiell statistik gås igenom. Har det gjorts forskning på området? Har berörda myndigheter skrivit rapporter eller gjort granskningar?

5. En skanning om huruvida media har rapporterat om ämne  och en ihopsamling av relevanta klipp görs.

6. Experter som finns på området identifieras. Dessa kontaktas för länkar till rapporter, statistik eller annan fakta som är relevant.

7. De verktyg som finns för att identifiera bilder/videor används om relevant, upphovspersoner kontaktas.

8. I redovisningen av varje punkt ska källan till informationen visas. Till det ska statistik, siffror, länkar och faktauppgifter tillfogas om relevant. Grafik och tabeller kan produceras utifrån dessa, om relevant.

9. Faktakollar ska främst utgå från offentliga källor. Ibland kanske inte det går och då får man använda sig av de främsta experterna på området och göra traditionella pratminusintervjuer. Även experternas trovärdighet ska värderas. Bara personer som är obestridliga experter på ett ämnesområde ska användas.

10. Resultatet analyseras och faktakollaren bestämmer sedan vilket omdöme påståendet ska ha i betygsskalan utifrån betygsskalans kriterier. En sammanfattande motivering till omdömet skrivs.

11. Om möjligt kontaktas personen/organisationen/kontot som stått för påståendet för en kommentar, som sedan inkluderas i publiceringen.

Till slut görs en värdering om påståendet är:

 • faktiskt. helt sant
 • faktiskt. delvis sant
 • faktiskt. oklart
 • faktiskt. mestadels fel
 • faktiskt. helt fel

Färdiga faktakollar publiceras oavsett betygsvärdering. Även påståenden som värderas som ”Faktiskt helt sant” publiceras.

I alla faktakollar som inte värderas som ”Faktiskt helt sant” ges avsändaren av påståendet, om de kan nås, en möjlighet att kommentera vår värdering. Alla våra faktakollar baseras på information och fakta som var tillgängliga vid tidpunkten för faktakollen. Då det begås fel från vår sida publiceras rättelser öppet och tydligt.

DN:s rättelsepolicy finns här. Här finner du en löpande lista över rättelser i DN:s faktakollar.
Sveriges radios rättelsepolicy och en löpande lista över rättelser i Sveriges radios faktakollar hittar du här.

SVT:s rättelsepolicy finner du här samt en lista över de rättelser som gjorts i SVT:s faktakollar.

Hur vi graderar sanningshalten i ett påstående:

Faktiskt helt sant
Faktan i påståendet är korrekt och entydig, och framförs i ett rättvisande och korrekt sammanhang.

Faktiskt delvis sant
Påståendet grundar sig i fakta som i sig är korrekt men ger i sin kontext inte en rättvis bild av det som påstås. Påståendet är del av ett selektivt budskap, där det finns fakta som delvis talar emot påståendet och som breddar bilden, men en övervägande del av faktan är korrekt.

Faktiskt oklart
Det går inte att få ett entydigt svar på frågan om påståendet är sant. Antingen för att det inte finns några trovärdiga eller allmänt tillgängliga källor för påståendet, eller för att de källor som finns inte ger en tydlig slutsats.

Faktiskt mestadels fel
Påståendet är till stor del felaktigt eller missvisande, och fakta som tydligt talar mot påståendet har utelämnats. Fakta används i ett felaktigt sammanhang även om de till viss del är korrekta. Det finns källor som tydligt talar emot påståendet och dessa är fler och/eller mer trovärdiga än de som talar för.

Faktiskt helt fel *
Påståendet stämmer inte alls eller är helt påhittat.

Tipsa oss om ett påstående att faktagranska

Vi tar gärna emot tips om påståenden, bilder och filmer att granska. Kontaktuppgifter till de deltagande mediehusen hittar du nedan. Du omfattas av källskydd och är anonym. Det är dock en fördel för granskningen om du lämnar kontaktuppgifter då vi i vissa fall kan behöva mer uppgifter för att komma vidare i vår granskning. Du kan välja att kontakta [email protected] eller en individuell reporter eller mediahus som gjort med en faktakoll.

* I en tidigare version av sajten formulerades kriteriet för betyget Faktiskt. helt fel enligt följande: ”Ingenting i påståendet är sant, det är helt påhittat”.
Denna formulering är uppdaterad med anledning av att den kan vara missvisande och antyder att det finns uppsåt.
Den nya formuleringen: ”Påståendet stämmer inte alls eller är helt påhittat” infördes den 25 juni efter ett gemensamt beslut av samtliga deltagande mediehus.

Dela sidan

Följ faktiskt på Instagram

Ett samarbete mellan
SVT, SR, SvD, DN och KIT